EUR
Váš nákupní košík:
 
 
 

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 
Čl. I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
1. Nákup v internetovom obchode tricka.rts-reklama.eu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).
2. Zadaním objednávky na kúpu tovaru zákazník udeľuje súhlas s týmito VOP a potvrdzuje, že akceptuje VOP vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru.
3. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito VOP a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.
4. Predávajúci: Ľubica Sekulová - RTS Reklama, IČO: 37119036, so sídlom Pánska 5, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 24773/P, oddiel: Sro.
5. Kupujúci : Fyzická osoba alebo Právnická osoba, ktorá zadaním objednávky uzatvorila zmluvný vzťah s predávajúcim.
6. Tovar : veci, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu tricka.rts-reklama.eu


Čl. II.
OBJEDNÁVANIE TOVARU
 
1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek druh tovaru, ktorý je v ponuke internetového obchodu tricka.rts-reklama.eu.
2. Tovar si kupujúci objednáva prostredníctvom vyplnenia objednávky nachádzajúcej sa na internetovej stránke internetového obchodu tricka.rts-reklama.eu.
3. Po korektnom vyplnení a odoslaní objednávky bude kupujúcemu do 24 hodín doručené potvrdenie o akceptácii objednávky emailom alebo v prípade neuvedenia emailovej adresy bude zákazník kontaktovaný telefonicky za účelom potvrdenia objednávky na ním uvedené telefónne číslo.
4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť ním uvedených údajov.
5. Aspoň jedna z položiek email a telefón musí byť vyplnená platnou emailovou adresou alebo existujúcim a funkčným telefónnym číslom kupujúceho.
6. Po potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim vznikne medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah. Kupujúci sa tým zaväzuje za ním objednaný a predávajúcim dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke predávajúceho pri objednanom tovare v čase zadania objednávky kupujúcim, vrátane prepravných nákladov predstavujúcich poštovné a balné.
7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje kupujúcemu dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na internetovom stránke predávajúceho v čase objednania tovaru kupujúcim.
8. Uvedené poštovné náklady si predávajúci neuplatňuje v prípade, ak kupujúci v objednávke uvedie, že si objednaný tovar prevezme osobne na firme.
9. Kupujúci je oprávnený zrušiť (stornovať) objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim emailovou správou na adresu: tricka@rts-reklama.eu. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim môže kupujúci zrušiť objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania objednaného tovaru uvedené v týchto VOP.
10. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť v dôsledku neplatnej emailovej adresy alebo neexistujúceho alebo nefunkčného telefónneho čísla kupujúceho alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v plnej výške najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania
platby za objednaný nedostupný tovar v prospech účtu predávajúceho.
11. Každá objednávka musí obsahovať :
- Priezvisko a meno alebo obchodné meno alebo názov kupujúceho,
- Poštovú adresu pre dodanie objednaného tovaru (adresu kupujúceho alebo tretej osoby),
- Telefónny kontakt alebo emailovú adresu kupujúceho.
12. Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj :
- IČO, DIČ a IČ DPH spoločnosti, ak bolo pridelené,
- Telefónny alebo emailový kontakt na štatutárny orgán spoločnosti alebo poverenú osobu,
- Fakturačnú adresu spoločnosti (ak je iná ako adresa dodania tovaru).


Čl. III.
PLATOBNÉ PODMIENKY
 
1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
Ad 1)
Bankovým prevodom.
Klient uhradí kúpnu cenu za objednaný tovar na účet spoločnosti vedený v Slovenskej sporiteľni a. s., číslo účtu: 045 067 2883, kód banky: 0900, variabilný symbol: číselný kód vygenerovaný systémom po zadaní objednávky.
Ad 2)
Dobierkou.
Klient uhradí kúpnu cenu za objednaný tovar a výšku poštovného a balného (viď položka "Poštovné a balné") pri prevzatí dobierky.
Ad 3)
V hotovosti.
Klient uhradí kúpnu cenu za objednaný tovar pri osobnom odbere tohto tovaru po telefonickej dohode telefónnom čísle 0907 979 499.
2. Ku každej zásielke objednaného tovaru bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady, okrem osobného odberu objednaného tovaru na firme.


Čl. IV.
DODACIE PODMIENKY
 
1. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný prostredníctvom poštového podniku alebo odovzdaný osobne. Kupujúci si zvolí jeden z uvedených spôsobov doručenia objednaného tovaru v objednávke. Termín osobného odovzdania objednaného tovaru si
predávajúci telefonicky alebo emailom dohodne s kupujúcim.
2. Objednaný tovar bude dodaný kupujúcemu v závislosti od dostupnosti a množstva objednaného tovaru.
3. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady (poštovné a balné) podľa platnej tarify poštového podniku vykonávajúceho prepravu objednaného tovaru.


Čl. V.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
1. Kupujúci, fyzická osoba nepodnikateľ (osoba, ktorej nebolo pridelené IČO) je oprávnená podľa zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia objednaného tovaru.
2. Pri odstúpení kupujúcim od zmluvy je potrebné doručiť predávajúcemu v uvedenej lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy emailom, poštou alebo osobne s číslom daňového dokladu (faktúry) a číslom bankového účtu kupujúceho. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru.
3. Kupujúci zasiela doručený objednaný tovar na adresu sídla predávajúceho na vlastné náklady. Vrátený objednaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar musí byť nepoškodený, tovar nesmie byť použitý, tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe. Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade, že kupujúci zašle späť objednaný tovar na dobierku, predávajúci ho neprevezme. Pri spätnom zasielaní tovaru predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.
4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok kupujúcim pre vrátenie tovaru, predávajúci poukáže relutárny ekvivalent za objednaný tovar kupujúcemu prevodom na jeho bankový účet najneskôr do 30 kalendárnych dní po fyzickom doručení tovaru.
5. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený od neho požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
6. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, predávajúci nie je povinný akceptovať odstúpenie kupujúceho od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.


Čl. VI.
NEPREVZATIE TOVARU
 
1. V prípade, že si kupujúci alebo tretia osoba, v prospech ktorej kupujúci objednal tovar, neprevezme objednaný tovar zaslaný prostredníctvom poštového podniku, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,00,- € a to bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na bankový účet predávajúceho.
2. Za účelom splnenia tejto povinnosti kupujúceho vystaví predávajúci kupujúcemu riadnu faktúru so splatnosťou najneskôr do 10 dní od jej vystavenia.
3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na zaplatení uvedenej zmluvnej pokuty v súlade s ustanoveniami § 544 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.
4. Pre prípad vzniku okolnosti opísanej v Čl. VI. bode 1. týchto VOP, kupujúci uznáva právo predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty 200,00,- € čo do právneho dôvodu aj výšky.


Čl. VII.
REKLAMÁCIE A SERVIS
 
1. Kupujúci je povinný objednaný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
2. Za vady vzniknuté na objednanom tovare pri jeho preprave poštovým podnikom predávajúci nezodpovedá. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
3. Zákonná záručná doba na objednaný tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho fyzického prevzatia kupujúcim. V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záručná doba, platí dlhšia záručná doba.
4. Reklamovať môže kupujúci len tovar kúpený u predávajúceho. O reklamácii je kupujúci povinný informovať predávajúceho emailom, poštou alebo osobne v sídle predávajúceho. Z dôvodu odstránenia možných rozporov a procesnej istoty pri uplatňovaní reklamácie kupujúcim, nebudú reklamácie kupujúceho oznámené predávajúcemu len telefonicky akceptované.
5. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis vady tovaru. Pre uznanie reklamácie je kupujúci povinný zaslať aj záručný list (kópiu daňového dokladu), ktorý osvedčuje nadobudnutie objednaného reklamovaného tovaru do vlastníctva kupujúceho. V prípade, že kupujúci nepredloží uvedený doklad, bude reklamácia posudzovaná ako neoprávnená. Reklamovaný tovar musí byť kompletný spolu s príslušenstvom a návodom v originálnom obale.
6. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená a uplynie viac ako 12 mesiacov od nadobudnutia tovaru, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10,00,- € a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
7. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
8. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim počas záručnej doby. Záruka sa neposkytuje na tovar, ktorý je mechanicky poškodený alebo javí známky opotrebenia nešetrným zaobchádzaním alebo bol nesprávne skladovaný alebo nesprávne používaný.


Čl. VIII.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
1. Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
2. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu predávajúceho a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho, či inak zneužité.
3. Pri spracovaní osobných údajov sa predávajúci zaväzuje, že bude postupovať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Zákazník využívaním služieb internetového obchodu predávajúceho udeľuje predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie nevyhnutných osobných údajov kupujúceho poskytnutých kupujúcim prostredníctvom vyplnenia povinných údajov v objednávke.
5. Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o vymazanie osobných údajov kupujúceho z databázy (zrušenie registrácie). Žiadosť je povinný kupujúci doručiť predávajúcemu emailom, poštou alebo podať osobne v sídle predávajúceho. Predávajúci je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej žiadosti kupujúceho vymazať všetky zhromaždené údaje o konkrétnom kupujúcom (žiadateľovi).

 
Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1. Predmetom kúpnej zmluvy je iba tovar uvedený na internetovej stránke predávajúceho a konkrétne špecifikovaný v objednávke kupujúceho.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať len tovar v nepoškodenom stave a v súlade s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru alebo stanovenými technickými normami alebo právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
3. Objednávka kupujúceho je návrhom predávajúcemu na uzatvorenie kúpnej zmluvy ohľadom vybraného tovaru, pričom podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých obligatórnych údajov kupujúcim uvedených v elektronickom formulári objednávky.
4. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci nie je oprávnený okrem uvedených objektívnych skutočností odmietnuť akceptáciu (potvrdenie) platnej elektronickej objednávky kupujúceho.
5. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho po vzájomnej dohode modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť v prípade, ak v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, ale ešte nedoručený kupujúcemu, nastala výrazná zmena kurzu euro o viac ako 10% alebo nastala zmena ceny alebo dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa.
6. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje i v prípade, ak výrobca nedodá alebo vyradí zo svojej obchodnej činnosti objednaný tovar alebo uvedie na trh novú verziu tovaru, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.


Čl. X.
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ
 
1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 07. 2012, ktorý je zároveň dňom ich úplného uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 
 
 

Ľubica Sekulová - RTS Reklama
Pánska 5
, Dlhá Lúka
085 01 Bardejov

email: tricka@rts-reklama.eu
mobil: +421 907 979 499

www.RTS-REKLAMA.eu,

MOŽNOSŤ POTLAČE ZAKÚPENÉHO TEXTILU

 
 
work